غدیر خم کجا بود؟

«غدير خُم» بركه و آبگيرى بود كه بين راه مكه و مدينه قرار داشت. غدير به معناى بركه و خُم نام آن است. آن‌جا مكان سابقه‌دارى بود كه به خاطر وجود آب و پنج درخت كهنسال به عنوان استراحتگاه مسافران در نظر گرفته مى‏شد. درختان آن از نوع سَمُر بودند، كه به فارسى كُنار گفته مى‏شود و شبيه درخت چنار است.
اين مكان در راه بازگشت از مكه يك منزل قبل از تقاطع چند جاده در جحفه و محل متفرق شدن جمعيت قرار داشت. با توجه به اين‌كه در مسير حضرت تا مكه قبايل بين راه كم‌كم ملحق شدند تا آن جمعيت عظيم پديد آمد، لذا بايد قبل از متفرق شدن مردم برنامه انجام مى‏شد، و غدير خم مكان بسيار مناسبى براى اين منظور بود.