تلاش منافقان برای جدا شدن از کاروان و غیبت در روز غدیر

هنگامى كه زمان استراحت در «قُديد» به پايان رسيد و كاروان آماده حركت شد منافقين با نزديك شدن به غدير سعى كردند نقشه‏هاى خود را عملى كنند. به همين سبب نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آمدند و اجازه خواستند كه از كاروان جدا شده و از شركت در مراسم غدير معاف شوند تا زودتر به خانه‏هايشان برسند!!
آن‌ها مى‏خواستند در غدير نباشند تا بتوانند نقشه‏هاى بعدى خود را طبق برنامه انجام دهند.
پیامبر صلی الله عليه و آله با شنيدن اين گفتار ناراحت شده فرمود: «چه شده كه از پيامبرتان گريزانيد به حدّى كه اگر سمتى از درختى به سوى من باشد شما همان سويش را مبغوض‏تر مى‏داريد؟!».
در اين‌جا همگى شرمنده شدند و برگشتند، و اين‌چنين يكى از توطئه‏هاى منافقين توسط پیامبر صلی الله عليه و آله نافرجام ماند.